Tinh màu sơn nước

 

Gồm 3 loại: 1. CP SERIES (Tinh màu pha trong nhà máy). 2. HSERIES (Tinh màu pha trong nhà máy). 3. CM SERIES (Tinh màu cho máy tự động)

 

1. CP SERIES (Tinh màu pha trong nhà máy)

 

2. HSERIES (Tinh màu pha trong nhà máy)

 

3. CM SERIES (Tinh màu cho máy tự động)